Pravni poslovi

Naslovnica / Pravni poslovi

Fiskalna odgovornost | Pristup informacijama


Grafička škola u Zagrebu
Zagreb, Getaldićeva 2
Klasa: 602-03/12-01/79
Urbroj. 251-89-01-12-02
Zagreb, 05.3.2012.

Na temelju članka 55. Statuta Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 130/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 78/11), ravnatelj donosi:

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Grafička škola u Zagrebu (u daljnjem tekstu škola), osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u školi, izvodi se po sljedećoj proceduri, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTI IZVRŠENJE POPRATNI
DOKUMENTI
ODGOVORNOST ROK
Zaprimanje računa Računi se zaprimaju u tajništvu Tajnik Škole Istog dana
Upis u urudžbeni zapisnik Udara se prijemni pečat s datumom prijema

Računi se dostavljaju osobama ovlaštenim za nabavu

Tajnik Škole

Osoba ovlaštena za nabavu provjerava kompletnu dokumentaciju i potpisuje je, vrši kontrolu materijalne i suštinske ispravnosti računa

Istog dana Urudžbeni zapisnik

Predaja likvidaturi

Upućivanje računa u računovodstvo. Kontrola formalne i računske ispravnosti ovlaštenoj osobi za nabavu Istog dana
Obrada Upis u knjigu ulaznih računa,
dodjela brojeva
računovođa Istog dana Knjiga ulaznih računa
Pečat i ovjera likvidator Potpis ravnatelja
Kontiranje računa Razvrstavanje računa prema
vrstama usluga
Računovođa Unutar mjeseca na koji se odnosi račun Kontni plan
Knjiženje računa Upis računa prema dobavljačima i kontima u računalo Računovođa Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
Odlaganje računa Odlaganje računa prema redoslijedu
u registratoru
Računovođa Unutar mjeseca na koji se odnosi račun
DIJAGRAM TIJEKA OPIS AKTIVNOSTI IZVRŠENJE POPRATNI
DOKUMENTI
ODGOVORNOST ROK
Plaćanje računa prema dospijeću Plaćanje računa, potpis ovlaštenih osoba Računovođa

Prema dospijeću

Nalozi za plaćanje
Izvješće o dospjelim, a neplaćenim obvezama-računima

Udara se prijemni pečat s datumom prijema

Računi se dostavljaju osobama ovlaštenim za nabavu

Računovođa

Na kraju mjeseca za račune iz prethodnog mjeseca Salda konti dobavljača

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana 05. ožujka 2012. godine i stupila je na snagu danom objave.

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.


Grafička škola u Zagrebu
Zagreb, Getaldićeva 2
Klasa: 602-03/12-01/80
Urbroj: 251-89-01-12-02
Zagreb, 05.3.2012.

Na temelju članka 55. Statuta Grafička škola u Zagrebu i članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 130/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 78/11) ravnatelj Grafička škola u Zagrebu donosi:

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U
Grafička škola u Zagrebu

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad i obavljanje odgojno obrazovnih djelatnosti u Grafička škola u Zagrebu (u daljnjem tekstu Škola). Postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Školu pokreće ravnatelj. Iskazivanje potrebe za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti svi zaposlenici, stručna tijela i Školski odbor.

Računovođa je dužan prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i izvijestiti ravnatelja da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim financijskim planom i planom javne nabave Škole za tekuću godinu. Ukoliko predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim financijskim planom i planom javne nabave za tekuću godinu, istu predloženu obvezu ravnatelj Škole dužan je odbaciti ili predložiti Školskom odboru promjenu financijskog plana i plana javne nabave.

I.

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red.br.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radova:

a) Materijal za čišćenje i održavanje

 

b) Nastavna sredstva

 

c) Nastavni materijal i nastavna sredstva za praktičnu nastavu

 

d) Uredski materijal

 

e) Pedagoška dokumentacija

 

f) Udžbenici i stručna literatura

 

g) Održavanje informatičke opreme

 

h) Ostalo održavanje (popravci strojeva, tel.centrale, kuh.aparata i sl.)

Spremačice putem

Tajnika ili osobe koju ovlasti ravnatelj

Nastavnici putem voditelja stručnih vijeća

Nastavnici praktične nastave i voditelji praktikuma putem voditelja praktične nastave

Tajnik Škole ili osoba
koju ovlasti ravnatelj

Tajnik Škole ili osoba
koju ovlasti ravnatelj

Knjižničar ili osoba
koju ovlasti ravnatelj

Voditelj informatičke učionice i voditelj radionica ili osoba koju odredi ravnatelj

Domar

Zahtjev za
nabavu

Tijekom godine

Tijekom lipnja i rujna
Do 25. u mjesecu za tekući mjesec
Tijekom godine

Prema potrebi

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom i planom javne nabave

Računovođa

Ako DA-odobrenje sklapanja ugovora/narudžbe
Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za sklapanje ugovora/narudžbe

3 dana od zaprimanja prijedloga

3.

Sklapanje ugovora/narudžba

Ravnatelj i:

 1. Tajnik
 2. Domar
 3. voditelji stručnih vijeća
 4. Voditelj radionica
 5. Osoba koju ovlasti ravnatelj

Ugovor/narudžba

8 dana od dana odobrenja računovođe

4.

Odobrenje-suglasnost ravnatelja

 • Ravnatelj odobrava nabavu robe, usluga i radova malih iznosa do 500,00 kn čiju isplatu po računima vrši gotovinskim plaćanjem iz blagajne Škole sukladno odluci Školskog odbora.

II.

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red.br

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radova

Radnici-nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

 • Zahtjev za nabavu
 • Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluga/

radova i okvirnom cijenom

Mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave (prema Zakonu o proračunu)
svibanj/ lipanj u praksi srpanj/
kolovoz/ moguće i tijekom godine za plan nabave za sljedeću godinu

2.

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova

Ako proces nije centraliziran na razini osnivača-nositelji pojedinih poslova i aktivnosti u suradnji s ravnateljem Škole. Moguće je angažirati vanjskog stručnjaka.

Tehnička i natječajna dokumentacija

Idealno do početka godine u kojoj se pokreće postupak nabave, kako bi se s nabavom moglo odmah započeti

3.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

Radnici-nositelji pojedinih poslova i aktivnosti. U ovoj fazi ravnatelj/tajnik treba preispitati stvarnu potrebu za predmetom nabave, osobito ako je prošlo šest i više mjeseci od pokretanja  prijedloga za nabavu

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom

Tijekom godine

4.

Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave

računovođa

Ako DA-odobrenje pokretanja postupka
Ako NE-negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka

3 dana od zaprimanja prijedloga

5.

Pokretanje postupka javne nabave

Ravnatelj odnosno osoba koju on ovlasti

Objava natječaja

Tijekom godine

6.

Sklapanje ugovora
Ugovorne strane
(2 primjerka)

 • Tajništvo
 • Računovodstvo
 • pismohrana

Supotpisnici
Ravnatelj

Ugovor

Ravnatelj:
Dubravko Deželić, dipl.ing.


Pristup informacijama

Grafička škola u Zagrebu
Zagreb, Getaldićeva 2
Zagreb, 5.6.2013.
Klasa: 602-03/13-01-458
Urbroj: 251-89-01-13-1

            Na temelju članka 55. Statuta Grafičke škole u Zagrebu, a u vezi s člankom 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12.) u nastavku teksta: Zakon, ravnatelj Grafičke škole u Zagrebu donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

 • Za službenika za informiranje imenuje se Dubravko Deželić, dipl.ing.
 • Službenik za informiranje obavlja sljedeće dužnosti:

-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustroju i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
– unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koje se odnose na rad tijela javne vlasti,
– osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom,
3. Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, može se
postaviti usmeno ili u pisanom obliku na sljedeće načine:

 • Putem telefona: 01/2371-076 ili 098/324-234
 • Putem telefaksa: 01/2456-245
 • Putem elektroničke pošte: info@skola-gdmp.hr
 • Putem pošte na adresu: Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb, Getaldićeva 2

Dostaviti:

 • Povjerenik za informacije
 • Službeniku za informiranje
 • Pismohrana

 

odluka-o-promjeni-naziva-skole-

 

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
Zagreb, Getaldićeva 2

Sukladno čl.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12) Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju objavljuje sljedeće:

OSNOVNI PODACI O Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Naziv i sjedište:        Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb, Getaldićeva 2
Registracija:             Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MB: 080140734
OIB:                           39884669514
Matični broj:             03219712
Žiro račun:                 IBAN: HR6823600001101237527
Web adresa: http://www.skola-gdmp.hr
e-mail:                        info@skola-gdmp.hr

NORMATIVNI OKVIR

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju regulira:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,86/09,92/10,105-ispravak, 90/11,16/12 i 126/12)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/2009)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine 87/08,86/09 i 94/10)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine 89/95,148/99,20/05)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 89/95,88/2003)
 • Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine 140/2009)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine 9/2011)
 • Pravilnik o evidencijama u srednjim školama, učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine 16/2008)
 • Pravilnik o stručnoj spremi (Narodne novine 1/95,80/99)
 • Pravilnik o polaganju Državne mature (Narodne novine 2/2012)

DJELATNOST Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Djelatnost Škole je srednje obrazovanje i odgoj.
Djelatnost Škole je i pružanje intelektualnih usluga trećim osobama, uređivanje i obavljanje ostalih poslova vezanih uz ostvarivanje djelatnosti srednjeg školstva, te odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti.
Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva i:

 • Ostvaruje program: tehničke, industrijske i obrtničke škole u području grafike za stjecanje srednje stručne spreme, a u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • Ostvaruje programe osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije, specijalizacije i tečajne nastave po potrebama polaznika
 • Nakladničku djelatnost
 • Prodaju bilježnica, knjiga, stručnih udžbenika vlastite produkcije, ostale stručne literature te učeničkih potrepština i usluga fotokopiranja
 • Usluge tiska i prodaju grafičkih proizvoda za tržište, usluga dizajna
 • Pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane, pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka za učenike i radnike Škole
 • Kontrolu kvalitete grafičkih boja, ljepila, papira i ostalog repromaterijala

Obrazovanje iz stavka 1. ovog članka stječe se pohađanjem nastave i polaganjem ispita sukladno nastavnim planovima i programima.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka Škola obavlja kao javnu službu.

ORGANIZACIJA

Za obavljanje djelatnosti u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju ustrojena je:

 • Stručno-pedagoška služba
 • Administrativno-tehnička služba

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposredno odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu s zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.
Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

TIJELA Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Tijela Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju su:

Školski odbor

Članovi Školskog odbora su:

 • Mislav Papec
 • Boris Kern
 • Draga Dolenec Gashi
 • Nikica Mihaljević
 • Boris Rosan
 • MartinaErstić
 • Nataša Dobrenić
 • Ravnatelj: Dubravko Deželić
 • Stručna tijela:
 • Nastavničko vijeće
 • Razredno vijeće

FINANCIRANJE

Sukladno čl.141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za financiranje Škola osigurava iz Državnog proračuna, proračuna Osnivača, prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE I OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Službenik za informiranje: Dubravko Deželić, dipl.ing.
Pravo na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija, ostvaruje se putem usmenog ili pisanog zahtjeva. Zahtjev se podnosi na poštansku adresu Škole:

 • Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2.
 • Putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

info@skola-gdmp.hr

 • Telefonom ili telefaksom na sljedeći broj:

01/2371-076 (službenik za informiranje)
01/2371-070 (centrala)
01/2456-245 (telefaks)

 • Usmenim putem:

Osobno, na zapisnik u službenim prostorijama Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju od 9,00-14,00 sati
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Ravnatelj: Dubravko Deželić, dipl.ing.