Javna nabava i izvješća

Naslovnica / Javna nabava i izvješća

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA

Izvjestaji proracuna 2018
Proracun 2018

 

 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16.) i članka 28. i 182. Statuta Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, a na prijedlog ravnatelja Škole Školski odbor  na 5. sjednici održanoj dana 13.06. 2017. godine, donosi

 

 

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave (dalje:Pravilnik) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.)

 

Postupci jednostavne nabave moraju biti u skladu s Planom nabave škole.

 

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se u slučaju kada osnivač škole provodi zajedničku nabavu za više naručitelja.

 

 

Članak 2.

Postupci jednostavne nabave dijele se na:

 • postupci nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kn
 • postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn
 • postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kn a manja od 200.000,00 kn za nabavu roba, usluga i projektnih natječaja, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova.

 

Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 1. ovog članka temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost.

 

 

II . SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 3.

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 

 

III.    POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA

         JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi povjerenstvo  za jednostavnu nabavu koje imenuje ravnatelj internom odlukom za svaku nabavu,  te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju  utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.

 

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:

 • priprema postupka jednostavne nabave : dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
 • provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način,objava Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

 

Pripremu i provedbi postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  iznad 70.000,00 kuna moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika naručitelja.

 

Pripremu i provedbu jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna provode radnici Škole po nalogu ravnatelja, prema Planu nabave naručitelja.

 

Priprema i provedba jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 5. ovog Pravilnika.

 

Članak 5.

Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  jednake ili veće od 70.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:

-naziv predmeta nabave,

-procijenjenu vrijednosti nabave,

-podatke o osobama koje provode postupak,

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.

 

 

IV .   PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE

         PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI MANJA OD 20.000,00 KUNA

 

Članak 6.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.

 

Naručitelj može uputit poziv za dostavu ponuda prema više gospodarskih subjekata.

 

Narudžbenica obavezno sadrži podatke o:

 • izdavatelju narudžbenice,
 • vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena,
 • roku i mjestu isporuke, načinu ,
 • roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču,
 • potpis i pečat ovlaštene osobe.

 

Narudžbenica se popunjava u najmanje 2 ( dva ) primjerka, po jedan za dobavljača i naručitelja, koji svoj primjerak narudžbenice odlaže uz račun izdan na temelju narudžbenice.

 

Narudžbenicu i ugovor potpisuje ravnatelj.

 

 1. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE

         PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD

         20.000,00 KUNA, A MANJA OD 70.000,00 KUNA

 

Članak 7.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda od najmanje 2 (dva) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

 

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

 

Poziv za dostavu ponuda objavit će se i na internetskoj stranici škole i treba biti dostupan najmanje 8 dana od dana objave.

 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv  naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 dana od dana upućivanja poziva.

 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

 

Radnici Škole koji provode postupak nabave daju prijedlog za odabir ravnatelju.

 

Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u primjerenom roku.

 

Nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.

 

Narudžbenicu i Ugovor potpisuje ravnatelj Škole.

 

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

 • kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,
 • kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje određeno ovlaštenje za obavljanje poslova,
 • kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,
 • kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

 

 

 1. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE          PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD   70.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00 (500.000,00) KUNA

 

Članak 8.

Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu robu i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj šalje  poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (trima)  gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

 

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 15 dana od dana njegove objave.

 

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte,datum objave poziva na internetskim stranicama.

 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda.

 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

 

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

-kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

-kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

-kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima prema odluci naručitelja.

 

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1 ( jednom ) gospodarskom subjektu u iznimnim slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka ne objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

 

 

VII .  RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

 

Članak 9.

Za jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu odredbi Zakona o javnoj nabavi.

 

Članak 10.

Za jednostavnu nabavu vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, Naručitelj u postupku jednostavne nabave  može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 

 

VIII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA

 

Članak 11.

Za jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna ponude se zaprimaju na dokaziv način (osobna dostava, dostava poštom i sl).

 

 

IX .   OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

 

Članak 12.

Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće 70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno.

 

Kod postupaka nabava  iz stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik.

 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Ovlašteni predstavnici  naručitelja pregledavaju  i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.

 

Računska ispravnost ponuda mora se provjeriti. Ukoliko se utvrdi računska pogreška 5% i manja, naručitelj će ju ispraviti i tome obavijestit ponuditelja te će od ponuditelja zatražiti da najkasnije u roku od tri dana od dana primitka obavijesti pisanim putem potvrdi ispravak računske pogreške.

 

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Članak 13.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

Ako  je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

 

 1. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

 

Članak 14.

Kod jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće 70.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
 3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
 4. razloge odbijanja ponuda,
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

 

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

 

Članak 15.

Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenim u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave.

Voditelj računovodstva je obavezan kontrolirati da je izvršenje ugovora o nabavi u skladu s Planom nabave i odabranom ponudom.

 

 

 

Članak 16.

Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave  procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna iz razloga propisanim odredbama Zakona o javnoj nabavi.

 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave.

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave, naručitelj navodi:

 1. podatke o naručitelju,
 2. predmet nabave,
 3. obavijest o poništenju,
 4. obrazloženje razloga poništenja,
 5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja.

 

 

 

 

XII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik kao i sve njegove daljnje izmjene ili dopune, objavljuje se na internetskoj stranici Naručitelja.

 

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:602-03/14-01/868; URBROJ: 251-89-01-14-2 od 04. studenog 2014. godine.

 

 

 

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.

 

KLASA:602-03/17-01/221

URBROJ:251-89-01-17-06

Zagreb, 13. lipnja 2017.

 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

 

___________________________________

Mislav Papec, prof.

 

 

 

Ovaj Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 13.06.2017. godine i stupa na snagu dana 23.06.2017. godine.

 

 

RAVNATELJ:

 

__________________________

Dubravko Deželić, dipl.ing.

 

 

Prorac 2017-2

 

 


 

Škola za grafiku,dizajn i medijsku produkciju

Zagreb, Getaldićeva 2

 

 

BILJEŠKE UZ ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017

 

 

UKUPNI PRIHODI             (AOP 001,289 i 410)                         10.163.928

UKUPNO RASHODI          (AOP 244 i 303)                                10.341.956

 

 

Manjak prihoda poslovanja    (AOP  283)                                                27.340

 

Manjak nefinancijske imovine (AOP 399)                                            185.672

 

Manjak prihoda iznosi (AOP 380)                                                         213.012

 

Višak prihoda za dozvoljeno prekoračenje (AOP 410)                           34.984

 

Manjak prihoda preneseni sa 31.12.2016.                                              140.614

 

Ukupni manjak 31.12.2017.                                                                    318.642

 

 

 

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA ZA 2017.

 

UKUPNA IMOVINA                                                                                            

 

Sadašnja vrijednost                                                                             5.041.727

 

NEFINANCIJSKA                                                                             5.756.840

 

Nabavna vrijednost građevinskih objekata                                       13.301.140

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata                                        8.561.069

 

SADAŠNJA VRIJEDNOST                                                              4.743.071

 

Nabavna vrijednost postrojenja i opreme                                           6.203.770

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme                                           5.902.113

 

SADAŠNJA VRIJEDNOST                                                                 298.656

 

Nabavna vrijednost knjiga                                                                     562.612

Sitni inventar u upotrebi                                                                          34.711

Ispravak sitnog inventara                                                                         34.711

 

FINANCIJSKA                              

 

Novac na žiro računu i blagajni                                                            -34.984

Dionice i udjeli                                                                                      156.400

Ostala potraživanja                                                                                  14.110

 

OBVEZE 31.12.2017.

 

Obveze za zaposlene                                                                             650.832

Obveze za materijalne rashode                                                             331.000

Obveze za nefinancijsku imovinu                                                             6.710

Obveza za dozvoljeno prekoračenje                                                        34.984

Ukupne obveze 31.12.2017.                                                               1.023.526

 

 

 


 

 

 

 

Plan prihoda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju za 2017. godinu

 

konto O P I S Plan 2017
 

63611

Prihodi iz Proračuna za financiranje
redovne djelatnosti-MZOŠ
(plaće,,pomoći,jub.nagrade , i dr.)
7.735.000,00
 

671111

Prihodi iz Gradskog ureda za financije
za financiranje red.djelatnosti
(prijevoz,energenti i dr.materij.troškovi)
1.710.000,00
 

6413

Prihodi od kamata na depozite
po viđenju(kamate po žiro računu)
       1.000,00
 

661411

661511

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova
vlastite djelatnosti (-radionice i
obrazovanje uz rad)
98.800,00-radionice
_________________
200.000,00-obr.uz rad
 

661512

Prihodi od obavljanja ostalih poslova
vlastite djelatnosti
(najam prostora za kantinu)
43.200,00
-najam bez PDV-a
 

652641

Ostali nespomenuti prihodi
(udio u cijeni školovanja.,ovjera,duplikat)
200.000,00
 

67121

Prihodi Gradskog ureda za financije
za nabavu nefinancijske imovine
(knjige za knjižnicu i oprema)
  70.000,00
UKUPNO: 10.058.000,00
 

 

 

U Zagrebu, 15.prosinca 2016.god.

 

Plan prihoda prikazan je po pokazateljima prihoda u ovoj godini po mjesečnom prosjeku.
U financijskom planu predviđeno je povećanje plaće za 6% i naknade za regres i božićnicu.
Promjene koje se dogode tokom godine a nisu predviđene ovim planom mogu se mjenjati rebalansom proračuna .

 

 

Računovođa:                                                                                                     Ravnatelj:

Ana Brozović                                                                            Dubravko Deželić,dipl.ing.

 

 

 

Plan rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2017.godinu

 

 
                           O P I S
         PLAN
         2017.
RASHODI POSLOVANJA – TROŠKOVI  
31 IZDACI ZA ZAPOSLENE 8.078.800,00
311  Plaće 6.659.210,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 275.100,00
regres 87.500,00
božićnica 87.500,00
dar za djecu 15.500,00
otpremnina 24.250,00
pomoći 14.405,00
jubilarne nagrade 45.945,00
313 Doprinosi na plaće i nakn. 1.144.490,00
32 MATERIJALNI IZDACI 1.822.140,00
3211 Službena putovanja 28.000,00
3212 Naknada za prijevoz 247.970,00
3213 Stručno usavršavanje 23.930,00
3221 Uredski i nastavni materijal 106.500,00
3222 Materijal i sirovine-proizvodnja 95.000,00
3223 Energija (struja,lož ulje) 265.000,00
3224 Materijal i djelovi za održavanje 23.000,00
3225 Sitni inventar 5.000,00
3227 Službena i radna odjeća 2.500,00
3231 Usluge telefona i poštarine 26.500,00
3232 Usluge investicijskog održavanja 195.440,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00
3234 Komunalne usluge 109.000,00
3235 Najam športske dvorane i opreme 252.000,00
3236 Zdravstveni pregledi 18.000,00
3237 Intelektualne usluge(ug.o djelu) 30.000,00
3238 Računalne usluge(računov.progr.) 15.500,00
3239 Ostale usluge(grafičke i dr.) 131.000,00
3291 Naknade školskog odbora 43.100,00
3292 Premije osiguranja 10.100,00
3293 Reprezentacija 15.000,00
3294 Članarine 600,00
3295 Pristojbe i javnobilj.naknade 10.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi 154.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.560,00
3431 Bankarske usluge 2.040,00
3433 Zatezne kamate(ZET i dvorana) 1.560,00
3434 Ostali nespomenuti finan.rashodi 960,00
3 UKUPNI RASHODI: 9.905.500,00

 

42 INVESTICIJSKI PLAN 152.500,00
4221 Uredski namještaj i oprema 50.000,00
4227 Ostala oprema 100.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0
4241 Knjige za knjižnicu 2.500,00
41 LICENCE 0
   
4    UKUPNI RASHODI: 152.000,00
SVEUKUPNI RASHODI: 10.058.000,00

 

U godišnjem financijskom planu rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2017.god.predhodio je plan upućen prema uredu za financije Grada Zagreba,a odnosi se na isključivo troškove grada koje uplaćuje školi.

S obzirom da su neke investicije nepredviđene za održavanje škole ili nekih drugih problema koje bi ugrozile nastavu mogu se dogoditi promijene u godišnjem planu.

 

 

U Zagrebu,15.12.2016.

 

 

Računovođa:                                                                                   Ravnatelj:

Ana Brozović                                                                       Dubravko Deželić,dipl.ing.

 

 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
Klasa: 602-03/16-01-704
Urbroj: 251-89-01-16-01-5
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13,143/13,13/14) Školski odbor na sjednici održanoj dana 19.12.2016. godine donosi i objavljuje

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

 

 

 

 

r.br. Pozicija plana Predmet nabave Ev.br.nabave Proc.vr.nabave Vr.post. Pr.vr.dopuna 1 Ug.o JN/ok.spor. Plan.poč.postupka                                  Pl.trajanja ug.
3. 3213 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5/EV-B 23.930,00 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
4. 3221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 106.500 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32211 Uredski materijal (registratori, fotokopirni papir …) 6/EV-B 35.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32212 Literatura (časopisi, publikacije …) 7/EV-B 8.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32215 Službena i radna odjeća i obuća 8/EV-B 2.500 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 9/EV-B 14.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32219 Pedagoška dokumentacija-redovno obrazovanje 10/EV-B 4.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
5. 3222 Materijal i sirovine 11/EV-B 95.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
6. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12/EV-B 23.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
7. 3225 Sitni inventar i auto gume 13/EV-B 5.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
8. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14/EV-B 26.500 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
9. 3232 Usluge tekućeg invest.održ.građobjekata 195.440 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32321 Usluge tekućeg inv.održ.građ.objekata 15/EV-B 65.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
32322 Usluge tekućeg inv.održ.postrojenja i opreme 16/EV-B 120.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
10. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17/EV-B 15.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
11. 3234 Komunalne usluge 109.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32342 Iznošenje i odvoz smeća 18/EV-B 35.360 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
12. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19/EV-B 18.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
13. 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32372 Ugovori o djelu 20/EV-B 30.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32373 Ostale intelektualne usluge 21/EV-B _ BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
14. 3238 Računalne usluge 22/EV-B 15.500 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
15. 3239 Ostale usluge 23/EV-B 131.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
16. 3292 Premije osiguranja 24/EV-B 10.100 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
17. 3293 Reprezentacije 25/EV-B 15.000 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
18. 3294 Članarine 26/EV-B 600 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
19. 3434 Ostali nespomenuti financ.rashodi poslovanja 27/EV-B 960 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
20. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28/EV-B 2.040 BN ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
Ravnatelj:           Dubravko Deželić, dipl.ing.                                                                                                                       Predsjednik školskog odbora:
U Zagrebu 19.12.2016.                                                                                                                                                           Mladen Pavlek, dipl.ing.

 

 

 

 

Plan prihoda Grafičke škole u Zagrebu za 2016. godinu

 

konto O P I S Plan 2016
 

63611

Prihodi iz Proračuna za financiranje
redovne djelatnosti-MZOŠ
(plaće,,pomoći,jub.nagrade , i dr.)
7.545.053
 

671111

Prihodi iz Gradskog ureda za financije
za financiranje red.djelatnosti
(prijevoz,energenti i dr.materij.troškovi)
1.350.000
 

6413

Prihodi od kamata na depozite
po viđenju(kamate po žiro računu)
35.000
 

661411

661511

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova
vlastite djelatnosti (-radionice i
obrazovanje uz rad)
200.000-radionice
_________________
280.000-obr.uz rad
 

661512

Prihodi od obavljanja ostalih poslova
vlastite djelatnosti
(najam prostora za kantinu)
48.000
-najam bez PDV-a
 

652641

Ostali nespomenuti prihodi
(udio u cijeni školovanja.,ovjera,duplikat)
180.000
 

67121

Prihodi Gradskog ureda za financije
za nabavu nefinancijske imovine
(knjige za knjižnicu i oprema)
  45.000,00
UKUPNO: 9.683.053

 

U Zagrebu, 16.prosinca 2015.god.

 

Plan prihoda prikazan je po pokazateljima prihoda u ovoj godini po mjesečnom prosjeku.
Promjene koje se dogode tokom godine a nisu predviđene ovim planom mogu se mjenjati rebalansom proračuna .

 

 

Računovođa:  Ana Brozović                                                                                     Ravnatelj: Dubravko Deželić,dipl.ing.

                                                                    

 

 

 

Plan rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2016.godinu

 

 
                           O P I S
         PLAN
         2016.
RASHODI POSLOVANJA – TROŠKOVI  
31 IZDACI ZA ZAPOSLENE 7.545.053
311  Plaće 6.342.200
312 Ostali rashodi za zaposlene 112.000
regres 0
božićnica 0
dar za djecu 13.500
otpremnina 12.500
pomoći 8.500.
jubilarne nagrade 77.500
313 Doprinosi na plaće i nakn. 1.090.853
32 MATERIJALNI IZDACI 2.099.400
3211 Službena putovanja 45.000
3212 Naknada za prijevoz 245.000
3213 Stručno usavršavanje 20.000
3221 Uredski i nastavni materijal 85.000
3222 Materijal i sirovine-proizvodnja 45.000
3223 Energija (struja,lož ulje) 550.000
3224 Materijal i djelovi za održavanje 30.000
3225 Sitni inventar 1.000
3227 Službena i radna odjeća 2.000
3231 Usluge telefona i poštarine 40.000
3232 Usluge investicijskog održavanja 250.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.500
3234 Komunalne usluge 75.000
3235 Najam športske dvorane i opreme 320.000
3236 Zdravstveni pregledi 20.000
3237 Intelektualne usluge(ug.o djelu) 35.000
3238 Računalne usluge(računov.progr.) 15.150
3239 Ostale usluge(grafičke i dr.) 135.000
3291 Naknade školskog odbora 55.000
3292 Premije osiguranja 9.500
3293 Reprezentacija 45.000
3294 Članarine 250
3295 Pristojbe i javnobilj.naknade 23.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi 40.000
34 FINANCIJSKI RASHODI 9.000
3431 Bankarske usluge 7.500
3433 Zatezne kamate(ZET i dvorana) 1.500
   
3 UKUPNI RASHODI: 9.653.453

 

42 INVESTICIJSKI PLAN 29.600
4221 Uredski namještaj i oprema 13.500
4222 Komunikacijska i TV oprema 15.000
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0
4241 Knjige za knjižnicu 1.100
41 LICENCE 0
   
4    UKUPNI RASHODI: 29.600
SVEUKUPNI RASHODI: 9.683.053

 

 

U godišnjem financijskom planu rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2016.god.predhodio je plan upućen prema uredu za financije Grada Zagreba,
a odnosi se na isključivo troškove grada koje uplaćuje školi.

S obzirom da su neke investicije nepredviđene za održavanje škole ili nekih drugih problema koje bi ugrozile nastavu mogu se dogoditi promijene u godišnjem planu.

 

U Zagrebu,16.12.2015.

 

Računovođa:  Ana Brozović                                                                                     Ravnatelj: Dubravko Deželić,dipl.ing.

                                                                    

 

 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
Klasa: 602-03/15-01-962
Urbroj: 251-89-01-15-5
Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13,143/13) Školski odbor na sjednici održanoj dana 16.12.2015. godine donosi i objavljuje

 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

 

r.br.

 

Konto

 

Evidencijski broj javne nabave

 

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa se ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma  

Napomena

1. 32231 Električna energija opskrba 114.348,43 Postupak provodi Grad Zagreb Ugovor  

1 godina

Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta
2. 322311 Električna energija distribucija 83.050,49 Postupak provodi Grad Zagreb Ugovor  

1 godina

Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta

 

 

 

r.br.

 

 

Pozicija plana

 

 

Predmet nabave

Evidencijs ki broj nabave Procijenjen
a vrijednost nabave
Vrsta postupka JN Ugovor o JN/okvirni sporazum  

Planirani početak
postupka

Plan trajanja ugovora
3. 3213 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5/EV-B 20.000,00 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
4. 3221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32211 Uredski materijal (registratori, fotokopirni papir …) 6/EV-B 49.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32212 Literatura (časopisi, publikacije …) 7/EV-B 3.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32215 Službena i radna odjeća i obuća 8/EV-B 2.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 9/EV-B 11.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32219 Pedagoška dokumentacija-redovno obrazovanje 10/EV-B 10.200 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
5. 3222 Materijal i sirovine 11/EV-B 45.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
6. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12/EV-B 30.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
7. 3225 Sitni inventar i auto gume 13/EV-B 1.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
8. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14/EV-B 43.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
9. 3232 Usluge tekućeg invest.održ.građobjekata 176.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32321 Usluge tekućeg inv.održ.građ.objekata 15/EV-B 61.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
32322 Usluge tekućeg inv.održ.postrojenja i opreme 16/EV-B 115.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
10. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17/EV-B 11.700 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
11. 3234 Komunalne usluge 75.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32342 Iznošenje i odvoz smeća 18/EV-B 37.600 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
12. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19/EV-B 20.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
13. 3237 Intelektualne i osobne usluge 35.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32372 Ugovori o djelu 20/EV-B 19.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32373 Ostale intelektualne usluge 21/EV-B / Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
14. 3238 Računalne usluge 22/EV-B 15.300 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
15. 3239 Ostale usluge 23/EV-B 135.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
16. 3292 Premije osiguranja 24/EV-B 9.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
17. 3293 Reprezentacije 25/EV-B 45.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
18. 3294 Članarine 26/EV-B 250 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
19. 3299 Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja 27/EV-B 40.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
20. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28/EV-B 7.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
Ravnatelj:                           Dubravko Deželić, dipl.ing.                                                                                Predsjednik Školskog odbora:
U Zagrebu 16.12.2015.                                                                                                                                              Mladen Pavlek, dipl.ing.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 26. Statuta Grafičke škole u Zagrebu, Školski odbor  na 10. sjednici održanoj dana 04.11. 2014. godine, donio je

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

Članak 1.

Grafička škola u Zagrebu, Getaldićeva 2, Zagreb (u daljnjem tekstu: Naručitelj) ovim Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a za koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Članak 2.

Prilikom provođenja postupka iz ovog Pravilnika Naručitelj je u obvezi u odnosu na sve gospodarske subjekte poštivati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Članak 3.

Nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po svom izboru.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke iz kojih se vidi: tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena te podatke o roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja.
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
Evidenciju o izdanim narudžbenicama vodi računovodstvo, a evidenciju o sklopljenim ugovorima tajništvo škole.
Na izdavanje narudžbenice, odnosno sklapanje ugovora za nabavke iz stavka 1. ovog članka, primjenjuje se važeća Procedura stvaranja ugovornih obveza za koje nije obvezna javna nabava.
U slučaju da to zahtijeva specifičan postupak dobivanja sredstava za nabavu male vrijednosti (npr. prijava na natječaj za financiranje/sufinanciranje određenih nabava do 20.000,00 kuna bez PDV-a gdje je procedura drugačije propisana nego ovim Pravilnikom), postupit će se prema zahtjevima tog postupka.
Ponekad se nabava nastavnog materijala za radionice, laboratorij i drugih roba, usluga i radova može nabaviti bez prethodno izdane narudžbenice. Nabavu u takvim slučajevima gotovinom plaća ovlaštena osoba, a uz predočenje vjerodostojnog računa i odobrenja ravnatelja refundira se plaćeni iznos iz blagajne naručitelja. Nabava po jednom računu može iznositi do 500,00 kuna.

Članak 4.

Za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova, Naručitelj mora zatražiti najmanje 3 (tri) ponude od gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.
Postupak nabave iz stavka 1. ovog Pravilnika priprema i provodi Povjerenstvo.
Povjerenstvo Odlukom imenuje ravnatelj škole.
Povjerenstvo broji tri člana.

Članak 5.
           

Poslovi Povjerenstva su:

 • Izrada Poziva i potrebne dokumentacije za podnošenje ponuda,
 • Objava poziva i druge dokumentacije na internetskoj stranici Naručitelja,
 • Upućivanje, preporučenom pošiljkom s povratnicom, poziva za dostavu ponude na adresu najmanje tri gospodarska subjekta koja obavljaju djelatnost koja je predmet nabave, u opravdanim slučajevima i specifičnim nabavama može i na manje od tri.
 • Zaprimanje, otvaranje, uspoređivanje i ocjenjivanje pristiglih ponuda,
 • Izrada Zapisnika o otvaranju, pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda,
 • Predlaganje ravnatelju škole odabir ponuditelja koji udovoljava uvjetima i ima najnižu cijenu.

Članak 6.

Kada na poziv za podnošenje ponuda pristigne samo jedna ponuda, povjerenstvo će predložiti ravnatelju škole odabir te ponude ako ponuda udovoljava traženim uvjetima.

Članak 7.

Naručitelj je dužan u roku utvrđenom u Pozivu na dostavu ponude obavijestit sve  ponuditelje o odabiru ponuditelja.
Obavijest o odabiru objavljuje se na internatskoj stranici Naručitelja.

Članak 8.

O svoj dokumentaciji vezanoj za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za radove do 500.000,00 kuna kao što su poziv za dostavu ponude, ponude, Zapisnik Povjerenstva i sl., obavezno se vodi evidencija.

Članak 9.

Odredbe članka 4. ovog Pravilnika ne primjenjuje se:

 • kad zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,
 • na nabavu usluga koje po svojoj naravi zahtijevaju specijalistička stručna znanja (npr: konzultantske, javnobilježničke, konzervatorske, odvjetničke, zdravstvene i sl. usluge), konzultantskih i sličnih usluga,
 • u slučaju kada predmet nabave može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, odnosno kada subjekt ima koncesiju za određenu uslugu,
 • u slučaju nabave koja zahtijeva hitnost radi sprečavanja nastanka ili otklanjanja nastale štete,
 • u slučaju kada osnivač škole provodi zajedničku nabavu za više naručitelja

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 11.

Pravilnik se objavljuje na oglasnoj ploči Naručitelja i na internetskoj stranici škole.

 

 

KLASA:602-03/14-01/  868                                                      Predsjednik Školskog odbora:
URBROJ:251-89-01-14 -2                                                        ________________________
Zagreb, 04.11.2014.                                                                             Mladen Pavlek, dipl.ing.

 

 

 

Plan prihoda Grafičke škole u Zagrebu za 2015. godinu

 

konto O P I S Plan 2015
 

67111

Prihodi iz Proračuna za financiranje
redovne djelatnosti-MZOŠ
(plaće,,pomoći,jub.nagrade , i dr.)
6.849.500,00
 

671111

Prihodi iz Gradskog ureda za financije
za financiranje red.djelatnosti
(prijevoz,energenti i dr.materij.troškovi)
1.197.500,00
 

6413

Prihodi od kamata na depozite
po viđenju(kamate po žiro računu)
1.300,00
 

6614

661511

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova
vlastite djelatnosti (-radionice i
obrazovanje uz rad)
85.000,00-radionice
_________________
242.000,00-obr.uz rad
 

661512

Prihodi od obavljanja ostalih poslova
vlastite djelatnosti
(najam prostora za kantinu)
48.000
-najam bez PDV-a
 

6526

Ostali nespomenuti prihodi
(udio u cijeni školovanja.,ovjera,duplikat)
193.700,00
 

6712

Prihodi Gradskog ureda za financije
za nabavu nefinancijske imovine
(knjige za knjižnicu)
  2.500,00
UKUPNO: 8.619.500,00

Proračunski i vlastiti prihodi za 2015.godinu u odnosu na prethodnu godinu umanjeni su s obzirom na
preporuke  Gradskog ureda za financije za korisnike sredstava Proračuna Grada Zagreba i gledajući odnos vlastitih prihoda
prema polaznicima Obrazovanja uz rad.

Napomena uz ovaj plan je da Grad Zagreb je u toku godine 2014 umanjio materijalne troškove.

Ostali poslovi vlastite djelatnosti planirani su prema ugovoru o najmu za 2015.god.
Ostali nespomenuti prihodi odnose se na prihode po osnovi uplate razredbenog ispita za GU, prijepisa svjedodžbi i ovjera .
Prihodi Grada za nefinancijsku imovinu predviđeni su samo za knjige u knjižnici,a prema naputku za neka druga sredstva nisu predviđena.
Ovaj plan se može mijenjati na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Školskog odbora.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja,a primjenjuje se od 01.01.2015.godine.

U Zagrebu, 10.prosinca 2014.god.

 

Računovođa:  Ana Brozović                                                                                     Ravnatelj: Dubravko Deželić,dipl.ing.

 

 

Plan rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2015.godinu

 

 
                           O P I S
         PLAN
         2015.
RASHODI POSLOVANJA – TROŠKOVI  
31 IZDACI ZA ZAPOSLENE                  6.974.500,00
311  Plaće 5.907.850,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.500,00
regres 0
božićnica 0
dar za djecu 13.000,00
otpremnina 13.825,00
pomoći 13.675,00
jubilarne nagrade 10.000,00
313 Doprinosi na plaće i nakn. 1.016.150,00
32 MATERIJALNI IZDACI 1.529.232,00
3211 Službena putovanja 10.000,00
3212 Naknada za prijevoz 300.065,00
3213 Stručno usavršavanje 8.000,00
3221 Uredski i nastavni materijal 125.000,00
3222 Materijal i sirovine-proizvodnja 45.000,00
3223 Energija (struja,lož ulje) 445.000,00
3224 Materijal i djelovi za održavanje 24.000,00
3225 Sitni inventar 2.000,00
3227 Službena i radna odjeća 3.000,00
3231 Usluge telefona i poštarine 25.000,00
3232 Usluge investicijskog održavanja 114.370,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.500,00
3234 Komunalne usluge 70.000,00
3235 Zakup športske dvorane 136.000,00
3236 Zdravstveni pregledi 15.000,00
3237 Intelektualne usluge(ug.o djelu) 40.000,00
3238 Računalne usluge(računov.progr.) 14.900,00
3239 Ostale usluge(grafičke i dr.) 40.000,00
3291 Naknade školskog odbora 48.147,00
3292 Premije osiguranja 8.000,00
3293 Reprezentacija 4.000,00
3294 Članarine 250,00
3295 Pristojbe i javnobilj.naknade 2.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi 40.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.200,00
3431 Bankarske usluge 4.200,00
3433 Zatezne kamate(ZET i dvorana) 0
   
3 UKUPNI RASHODI: 8.507.932,00

 

42 INVESTICIJSKI PLAN 70.000,00
4212 Poslovni objekti
4221 Uredska oprema i namještaj 70.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0
4241 Knjige za knjižnicu 0
41 LICENCE 0
   
4    UKUPNI RASHODI: 70.000,00
SVEUKUPNI RASHODI: 8.577.932,00

 

U godišnjem financijskom planu rashoda Grafičke škole u Zagrebu za 2015.god. rashodi su se umanjili u odnosu na
prethodnu 2014.god.smanjenjem plaća radnika.

Te se umanjenje kalkulira i na materijalnim troškovima Grada koji nam je uputio i kriterije po kojima se trebamo pridržavati,
a ovaj plan je već krajem 2014 godine dostavljen uredu za Financije Grada Zagreba.

S obzirom da su neke investicije nepredviđene za održavanje škole ili nekih drugih problema koje bi ugrozile nastavu mogu se dogoditi
promijene u godišnjem planu.

 

U Zagrebu,10.12.2014.

 

Računovođa:  Ana Brozović                                                                                     Ravnatelj: Dubravko Deželić,dipl.ing.

                                                                    

 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2

Klasa: 602-03/14-01-486
Urbroj: 251-89-01-14-5

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

 

r.br.

 

Konto

 

Evidencijski broj javne nabave

 

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa se ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma  

Napomena

1. 32231 Električna energija opskrba 129.098,77 Postupak provodi Grad Zagreb Ugovor  

01.02.2015.

 

1 godina

Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta
2. 322311 Električna energija distribucija 89.690,58 Postupak provodi Grad Zagreb Ugovor  

01.02.2015.

 

1 godina

Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta

 

 

 

r.br.

 

 

Pozicija plana

 

 

Predmet nabave

Evidencijs ki broj nabave Procijenjen
a vrijednost nabave
Vrsta postupka JN Ugovor o JN/okvirni sporazum  

Planirani početak postupka

Plan trajanja ugovora
3. 3213 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5/EV‐B 8.000,00 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
4. 3221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 125.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32211 Uredski materijal (registratori, fotokopirni papir …) 6/EV‐B 56.425 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32212 Literatura (časopisi, publikacije …) 7/EV‐B 3.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32215 Službena i radna odjeća i obuća 8/EV‐B 3.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 9/EV‐B 15.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32219 Pedagoška dokumentacija‐redovno obrazovanje 10/EV‐B 6.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
5. 3222 Materijal i sirovine 11/EV‐B 45.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
6. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12/EV‐B 24.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
7. 3225 Sitni inventar i auto gume 13/EV‐B 2.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
8. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14/EV‐B 25.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
9. 3232 Usluge tekućeg invest.održ.građobjekata 114.370 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32321 Usluge tekućeg inv.održ.građ.objekata 15/EV‐B 21.400 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
32322 Usluge tekućeg inv.održ.postrojenja i opreme 16/EV‐B 80.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
10. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17/EV‐B 9.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
11. 3234 Komunalne usluge 70.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32342 Iznošenje i odvoz smeća 18/EV‐B 29.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
12. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19/EV‐B 15.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
13. 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32372 Ugovori o djelu 20/EV‐B 23.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32373 Ostale intelektualne usluge 21/EV‐B 13.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
14. 3238 Računalne usluge 22/EV‐B 14.900 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
15. 3239 Ostale usluge 23/EV‐B 40.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
16. 3292 Premije osiguranja 24/EV‐B 8.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
17. 3293 Reprezentacije 25/EV‐B 4.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
18. 3294 Članarine 26/EV‐B 250 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
19. 3299 Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja 27/EV‐B 40.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
20. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28/EV‐B 4.200 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
Ravnatelj:                                                                                         Predsjednik Školskog odbora:
U Zagrebu 16.12.2014.                                  Dubravko Deželić, dipl.ing.                                                            Mladen Pavlek, dipl.ing.

 

 

 

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13,143/13) Školski odbor na sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine donosi i objavljuje:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

 

r.br.

 

Konto

 

Evidencijski broj javne nabave

 

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa se ugovor/okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma  

Napomena

1. 32231 1/EV-B Električna energija opskrba 118.288,61 Bagatelna Ugovor 06/2014. 1 godina Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta
2. 322311 2/EV-B Električna energija distribucija 87.697,86 Bagatelna Ugovor 01/2014 1 godina Za potrebe Grafičke škole i Grafičkog fakulteta

 

r.br. Pozicija plana Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka JN Ugovor o JN/okvirni sporazum Planirani početak postupka Plan  trajanja ugovora
3. 3213 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5/EV-B 17.000,00 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
4. 3221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 69.450 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32211 Uredski materijal (registratori, fotokopirni papir …) 6/EV-B 35.650 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32212 Literatura (časopisi, publikacije …) 7/EV-B 3.500 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32215 Službena i radna odjeća i obuća 8/EV-B 2.300 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 9/EV-B 22.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32219 Pedagoška dokumentacija-redovno obrazovanje 10/EV-B 6.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
5. 3222 Materijal i sirovine 11/EV-B 68.640 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
6. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12/EV-B 11.600 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
7. 3225 Sitni inventar i auto gume 13/EV-B 750 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
8. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14/EV-B 36.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
9. 3232 Usluge tekućeg invest.održ.građobjekata 110.400 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32321 Usluge tekućeg inv.održ.građ.objekata 15/EV-B 21.400 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
32322 Usluge tekućeg inv.održ.postrojenja i opreme 16/EV-B 89.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
10. 3233 Usluge promidžbe i informiranja 17/EV-B 3.300 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
11. 3234 Komunalne usluge 62.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32342 Iznošenje i odvoz smeća 18/EV-B 20.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
12. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19/EV-B 21.200 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
13. 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.350 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32372 Ugovori o djelu 20/EV-B 28.350 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
_ 32373 Ostale intelektualne usluge 21/EV-B Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
14. 3238 Računalne usluge 22/EV-B 11.920 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
15. 3239 Ostale usluge 23/EV-B 50.400 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
16. 3292 Premije osiguranja 24/EV-B 5.000 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
17. 3293 Reprezentacije 25/EV-B 5.200 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
18. 3294 Članarine 26/EV-B 280 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
19. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja 27/EV-B 1.800 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
20. 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28/EV-B 3.800 Bagatelna ugovor/narudženica kontin.kroz godinu 1 godinu
Predsjednik Školskog odbora:
Mladen Pavlek, dipl.ing.

 

GRAFIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
Zagreb, Getaldićeva 2
Zagreb, 05.03.2012.
Klasa:602-03/12-01-672
Urbroj: 251-89-01-13-9
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

R.br.  

PREDMET UGOVORA

 

Evidencijski broj nabave i broj objave

 

Vrsta provedenog postupka javne nabave

 

Iznos sklopljenog UOJN ili OS, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju OS

 

Datum sklapanja UOJN ili OS, uključujući i UOJN na temelju OS

Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen UOJN, naziv gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen UOJN na temelju OS, naziv podizvoditelja (ako postoje)  

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova

 

Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju UOJN te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog

1. Opskrba el.energijom 2/EV-M Otvoreni postupak JN s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma 318.318,00 29.6.2012. 2 godine HEP-OPSKRBA d.o.o.
2. Opskrba el.energijom 2/EV-M Ugovor o JN na temelju sklopljenog okvirnog  sporazuma 296.495,60 5.7.2012 1 godina HEP-OPSKRBA d.o.o. 5.7.2013. 170.017.49
3. Nabava osobnih računala 3/EV-M Otvoreni postupak JN 123.750,00 5.7.2012. Jednokratno do dana isporuke RETEL d.o.o., Zagreb 27.7.2012. 123.750,00
4. Opskrba električnom energijom 2/EV-M Ugovor o JN na temelju sklopljenog okvirnog  sporazuma 161.697,59 26.6.2013. 1 godina HEP-OPSKRBA d.o.o. 13.06.2014. 161.697,59
5. Opskrba električnom energijom 1/EV-B Godišnji ugovor za opskrbu električnom energijom 129.098,77 01.02.2015. 1 godina HEP OPSKRBA d.o.o. 01.02.2015. Nabavu provodi Grad Zagreb, ured za javnu nabavu

 

6. Opskrba el.energijom 1/EV-B Godišnji ugovor  za opskrbu električnom energijom   1.2.2016. 1 godina HEP OPSKRBA d.o.o. 1.2.2016. Nabavu provodi Grad Zagreb, ured za javnu nabavu
7. Opskrba el.energijom Br O-17-1711 1/EV-B Godišnji ugovor  za opskrbu električnom energijom  

88.807,46

13.11.2017. 1 godina HEP OPSKRBA d.o.o. 31.10.2018. Nabavu provodi Grad Zagreb, ured za javnu nabavu
8. Opskrba el.energijom Br O-18-2899 1EV/J Godišnji ugovor za opskrbu el. energije  

124.335,15

24.10.2018. 1 godina HEP OPSKRBA d.o.o. 31.10.2019. Nabavu provodi Grad Zagreb, ured za javnu nabavu
9. Tableti za eksperimentalni program „Škola za život“ 2/EV-J Ugovor o nabavi tablet računala Škola za život  

108.750,00

28.8.2018.   HANGAR18 d.o.o. Koprivnica